Friday, July 1, 2011

Geisha Geisham


Pa'an telah mencipta satu istilah baru...dem kelakar gilosss...

Kalau perempuan dipanggil Geisha...lelaki dipanggil apa?

Jawapannya....

GEISHAM...

demmm...

HRians

No comments: